Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

The Treasure Hunters

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: The Treasure Hunters,, gevestigd aan de Lingerzijde 62, 1135 AS te Edam; Koper: de (potentiële) Consumenten en Zakelijke kopers van The Treasure Hunters; Consument: een koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Zakelijk koper: een koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Op alle alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Treasure Hunters zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Treasure Hunters worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Treasure Hunters ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van The Treasure Hunters zijn vrijblijvend en The Treasure Hunters behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door The Treasure Hunters gevraagde gegevens heeft verstrekt en The Treasure Hunters de opdracht heeft bevestigd aan door de koper opgegeven emailadres. De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan The Treasure Hunters te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

2.3 The Treasure Hunters is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Treasure Hunters dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s. De door de koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor btw en handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van The Treasure Hunters vermeld.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Betaling van een online bestelling verloopt door middel van: iDEAL, Mastercard, Visa, Paypal. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van The Treasure Hunters.

Indien voor betaling met creditcard wordt gekozen, zijn op deze betaling de voorwaarden van de

desbetreffende kaartuitgever van toepassing. The Treasure Hunters is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

3.4 The Treasure Hunters behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

3.5 Indien The Treasure Hunters een betaling na aanmaning niet binnen de gestelde termijn ontvangt wordt de vordering ter incasso uitbesteed. In dat geval is de koper tevens de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van EUR 150,–.

3.6 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de koper zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

3.7 De koper doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

3.8 Door de koper gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 4. Conformiteit

4.1 Opgaven van The Treasure Hunters met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

4.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van The Treasure Hunters opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden The Treasure Hunters niet.

4.3 Indien de door de koper bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de koper zich er van te overtuigen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de overeenstemming met de buiten Nederland geldende voorschriften is voor risico van de koper.

Artikel 5. Levering

5.1 The Treasure Hunters streeft ernaar een bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling af te leveren op het opgegeven adres.

5.2 Overschrijding van deze -3 werkdagen- leveringstermijn geeft geen recht op annulering. The Treasure Hunters zal, wanneer een bestelling niet binnen 3 werkdagen wordt geleverd, u dit zo spoedig mogelijk mededelen.

5.3 De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Overschrijding van de -30 dagen leveringstermijn- geeft recht op annulering van de bestelling. Een overschrijding van de leveringstermijn wordt direct medegedeeld. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald.

5.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de koper in ontvangst wordt genomen.

5.5 The Treasure Hunters is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan The Treasure Hunters verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de koper over.

6.2 Indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is The Treasure Hunters gerechtigd de producten op kosten van de koper te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

6.3 De koper is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van The Treasure Hunters te bewaren.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking van de producten en/of de internetsite berusten bij The Treasure Hunters, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 The Treasure Hunters garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 2 dagen na aflevering per e-mail aan The Treasure Hunters te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de koper opleveren.

8.2 Eventuele gebleken andere gebreken dient de koper uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking per mail aan info@TheTreasureHunters.nl aan The Treasure Hunters te melden. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op The Treasure Hunters. Indien de koper reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van The Treasure Hunters te houden.

8.3 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de koper geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.

8.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Treasure Hunters de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

8.5 Na constatering van een tekortkoming in een product is de koper verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

8.6 Indien de Consument een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Consument het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan The Treasure Hunters te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en (indien mogelijk) in de originele verpakking geretourneerd worden. Door The Treasure Hunters

eventueel reeds ontvangen betalingen wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de Consument.

8.7 The Treasure Hunters is niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door haar geleverde producten.

8.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en The Treasure Hunters, dan wel tussen The Treasure Hunters en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en The Treasure Hunters, is The Treasure Hunters niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van The Treasure Hunters.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan The Treasure Hunters toekomende rechten, heeft The Treasure Hunters in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Treasure Hunters gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Treasure Hunters kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van The Treasure Hunters onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien de koper aan The Treasure Hunters schriftelijk opgave doet van een adres, is The Treasure Hunters gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan The Treasure Hunters schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door The Treasure Hunters gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The Treasure Hunters deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Treasure Hunters in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Treasure Hunters vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 The Treasure Hunters is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.

11.5 The Treasure Hunters zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. The Treasure Hunters neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen The Treasure Hunters en de zakelijke koper, zijnde een niet consument zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

12.3 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

Gelieve alle correspondentie te zenden aan The Treasure Hunters op onderstaand adres of middels het aangegeven email adres.

The Treasure Hunters

Lingerzijde 62

1135 AS Nederland

Tel. +31 (0) 628359103 (telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 17.30 uur)

E-mail: info@thetreasurehunters.nl

Web: www.thetreasurehunters.nl

 

The Treasure Hunters is gevestigd aan de Lingerzijde 62, 1135 AS te Edam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 82164010. Het BTW-identificatienummer is NL003649242B28 Ibannr NL17RABO0330948229